Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hỗ trợ trực tuyến


THÔNG TIN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Dịch vụ

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

 • Tư vấn và ý kiến chuyên môn về khả năng khiếu nại quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Chuẩn bị đơn khiếu nại và các chứng cứ cần thiết;
 • Nộp đơn khiếu nại;
 • Theo dõi và thúc đẩy NOIP giải quyết đơn khiếu nại.

Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

 • Theo dõi đơn công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp và thông báo cho khách hàng khả năng phản đối;
 • Tư vấn và ý kiến chuyên môn về khả năng phản đối đơn;
 • Chuẩn bị đơn phản đối và các chứng cứ cần thiết;
 • Nộp đơn phản đối.
 • Theo dõi và thúc đẩy NOIP giải quyết đơn phản đối;

Yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;

 • Tư vấn và ý kiến chuyên môn về khả năng huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Chuẩn bị đơn yêu cầu huỷ bỏ văn bằng bảo hộ và các tài liệu cần thiết;
 • Nộp đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Theo dõi và thúc đẩy NOIP giải quyết đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

 • Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giám định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Xác định, điều tra đối tượng vi phạm và thương lượng, đàm phán yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;
 • Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;
 • Yêu cầu Cơ quan Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ;
 • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.

Translate »